แม่ปุ๋ยเกล็ด

 0-0-60 (โพแทสเซียมคลอไรด์) 

อ่านเพิ่มเติม
Page  12