แม่ปุ๋ยเกล็ด

 13-0-46 (โพแทสเซียมไนเตรท) 

อ่านเพิ่มเติม

 15-0-0+CaO (แคลเซียมไนเตรท) 

อ่านเพิ่มเติม

 15-0-0 KNLAN(แคลเซียมไนเตรท) 

อ่านเพิ่มเติม

 0-0-50 (โพแทสเซียมซัลเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 0-52-34 (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 0-52-34 (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 12-60-0 (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 MgSO4 (แมกนีเซียมซัลเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 10-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท) 

อ่านเพิ่มเติม

 0-40-54 (เตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม

 20-53-0 (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต) 

อ่านเพิ่มเติม
Page  12