โพลี่ซัลเฟต Std. แบบผง

โพลี่ซัลเฟต Std. แบบผง ขนาด 25 กิโลกรัม